Tips

1.        De keuzevrijheid voor het fiscaal partnerschap is sinds 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Door de Wetgever wordt bepaald of er sprake is van fiscaal partnerschap. Eveneens bepaalt de Wetgever wanneer dit partnerschap eindigt. Er is de facto geen vrije keuze meer om dit te wijzigen.

2.         De door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde is ook van belang voor een aantal belastingwetten, zoals de Wet Inkomstenbelasting en de Successiewet. Het is dus van belang dat de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld. Tijdig en bij de juiste instantie bezwaar maken heeft niet enkel gevolgen voor de OZB maar ook voor de inkomstenbelasting (forfait of box 3), waterschapslasten, erfbelasting en de schenkbelasting.

3.         Bij levering/schenking van onroerend goed aan kinderen is het navolgende van belang:

a. Bij schenking is de waarde van het goed gelijk aan de WOZ-waarde.

b. Bij verkoop en levering kan gekeken worden naar de taxatiewaarde en/of minnelijke waardering.

c. Ter gelegenheid van een bijzondere studie of de aankoop van een woning door een kind kan -onder bepaalde voorwaarden- door de ouders €. 54.246,--. worden geschonken.

d. De verhoogde vrijstelling voor het jaar 2019 bedraagt €.102.010,--. Het moet betreffen een schenking i.v.m. de eigen woning als bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting en moet voldoen aan de in de wet gestelde voorwaarden. De schenking geldt ook indien deze is geschied aan anderen dan kinderen. Ze moet in elk geval te maken hebben met de eigen woning (bijv. aankoop, aflossing, verbouwing enz.).

4.      Indien in het verleden een recht van gebruik (of vruchtgebruik) is gevestigd ten behoeve van vader en moeder kan dit gevolgen voor de erfbelasting hebben (meer belasting). Dit is te berekenen en af te kopen, eenvoudig gezegd. Per geval moet bekeken worden of dit wijsheid is. Terughoudendheid is geboden.


5.      Een eigen B.V.  kan aantrekkelijk zijn/blijven om bijvoorbeeld ondernemingsvermogen af te zonderen i.v.m. heffing in Box 3 maar ook i.v.m.  WLZ en WMO (voorheen AWBZ).

6.      Aangezien de jaarlijkse belastingaangifte voor de deur staat, kan afrekening voor wat betreft het jaarlijks verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden gemakkelijk worden meegenomen.

7.      De wettelijke gemeenschap van goederen is per 1 januari 2018 gewijzigd. Hierdoor ontstaan naar aanleiding van het huwelijk, in principe meerdere vermogens. Huwelijkse voorwaarden blijven een rol spelen. Het is zonder meer raadzaam vóór het sluiten van het burgerlijk huwelijk te kijken naar huwelijkse voorwaarden. Twee zaken verdienen zonder meer aandacht en zullen in de praktijk ZONDER HUWELIJKSE VOORWAARDEN een bron van problemen (kunnen) zijn. Dit betreft de woning aangekocht in de voorhuwelijkse tijd (de tijd dat de partners samenwoonden) en de verdiensten gedurende het huwelijk in de onderneming welke reeds bestond bij het sluiten van het huwelijk; we krijgen dan te maken met een "redelijke vergoeding" voor de verdiensten gedurende het huwelijk. Met huwelijkse voorwaarden is zowel het een als het ander vooraf op te lossen.

8.      Het wijzigen van huwelijkse voorwaarden geschiedt middels tussenkomst van een notaris. Een advocaat is niet nodig. 


9.      Laat uw huwelijkse voorwaarden checken. Zij beantwoorden vaak niet aan de verwachtingen die men ervan heeft; zowel bij overlijden als scheiden.

         Zie hiervoor ook de pagina over “huwelijkse voorwaarden” onder de kop “” terreinen”

10.   Tweetraps-testament (fideï-commissair) is en blijft voor langstlevende aantrekkelijk (ondanks andere geluiden), zelfs als de erfenis uitsluitend bestaat uit enkel een (nagenoeg) onbelaste eigen woning. Dit is voor uw adviseur met u snel en eenvoudig uit te rekenen.

11.   Zwaarste verplichtingen van de executeur (uitvoerder testament, opgenomen in nagenoeg elk testament) blijven ook in 2018 de zeer ruime informatieplicht naar de erven toe en zijn aansprakelijkheid voor een correcte aangifte erfbelasting en betaling van de door verkrijgers verschuldigde erfbelasting.

12.   Mantelzorg.
Voorheen bood mantelzorg, onder bepaalde voorwaarden, een fiscaal voordeel op het gebied van erfbelasting, een hoge/verhoogde vrijstelling. Dit item heeft thans opnieuw de aandacht van de politiek en juristen i.v.m. het verdwijnen van de vereiste mantelzorgcompliment.

13.   Schenking aan kinderen (tussen 18 en 40 jaar)
Ouders mogen eenmalig het verhoogde, belastingvrije bedrag schenken zijnde € 26.040,-- of zelfs € 54.246,-- als het geschonken bedrag gebruikt wordt om een huis te kopen, hypotheek af te lossen of verbouwen.Het geld dient in hetzelfde kalenderjaar daartoe te worden besteed. Bij verbouwingen kan het uitlopen (max. 2 jaar na het jaar van schenking). Ook bij aankoop in het buitenland (mits verdrag) of de ouderlijke woning door het kind geldt de regeling. Het jaarlijks vrijgestelde bedrag ouders kind is  € 5.428,-- .

14. Een bankrekening ten name van een van de echtelieden gehuwd in gemeenschap van goederen heeft aanzuigende werking. Stortingen/overboekingen vallen in principe in de gemeenschap van goederen. Tegenbewijs is mogelijk maar niet gemakkelijk.

Conclusie: als er privé-gelden zijn te verwachten, altijd een privé-rekening openen (WPNR 7006, 15-2-201, Breederveld).

15. Het is nog steeds zinnig om  huwelijkse vorwaarden te maken in verband met verhaal van privé-schulden op gemeenschapsvermogen en voorhuwelijks opgebouwde pensioenrechten (WPNR 6999, 14-12-2013, Hoens en F.Schols).

16. Het opmaken van een successie-aangifte/aangifte erfbelasting is niet enkel van belang voor het vaststellen van de eventuele aanslag maar houdt tevens in een beschrijving en waardering die bij overlijden van de laatste ouder een aftrekpost vormt (en makkelijk te traceren) alsook een goede aanwijzing is voor de vordering die de kinderen hebben op bij opname van de langstlevende ouder in de WMO en WLZ (voorheen AWZ). De rente-aanwas t.b.v. de kinderen kan dan ook makkelijk worden berekend en is eveneens aftrekpost).

17.   In principe alleen dividend uitkeren indien  een ‘’betere’’ investering of noodzakelijke besteding aan de orde is.

------------

Online Adviesbureau & Adviespraktijk | Specialisten juridisch advies en cosultancy Verlinden-Hulsbosch | Advies, hulp en informatie op het gebied van: Erfrecht - Vastgoedrecht - Schenkingen - Schenkingsrecht - Estate planning - Fiscaalrecht - Belastingrecht - VVE | Disclaimer | Privacy | Webdesign | Juridisch advies - Adviesbureau | Koopovereenkomst | Oprichten bedrijf | Registergoederen | Testamenten | Sitemap | Algemenevoorwaarden | Partners | © 2019